همزمان با كشف كاتاليزورهاي زيگلر- ناتا فرايندي تحت نام فيليپس نيز معرفي شد

همزمان با كشف كاتاليزورهاي زيگلر- ناتا فرايندي تحت نام فيليپس نيز معرفي شد كه آن نيز با استفاده از
كاتاليزورهاي اكسيد فلزي منجر به توليد پلي اتيلن پر چگال ميشود.به اين ترتيب كاربردهاي پلي اتيلن
افزايش يافت. پس از جنگ دوم جهاني ، در ايالات متحده،با توجه به فعال شدن صنايع بسته فيلم هاي پلي
اتيلني بسيار مورد توجه قرار گرفتند ودر همان زمان در انگليس قطعات قالب گيري شده پلي اتيلني اهميت
پيدا كردند.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳