فرآيندهاي فشار بالا، پلي اتيلن هاي شاخه دار با دانسيته كمتر

1000-3000 و دماهاي استفاده مي شود. يكي از atm فرآيند فشار بالا در فرآيند فشار بالا، از فشارهاي
مكانيسم ها براي انجام اين كار، پليمريزاسيون به صورت راديكالي است كه براي شروع واكنش مي توان از
پراكسيدها، تركيبات آزو و مقادير جزئي اكسيژن استفاده كرد و بايد شرايط به دقت كنترل شود تا واكنش
فرعي انجام نشود. در صورت انجام واكنش فرعي، هيدروژن، متان و گرافيت توليد مي گردد كه اگر به دست
آوردن پليمري با جرم مولكولي زياد مورد نظر باشد بايد آنها را از محيط واكنش خارج كرد. به طور كلي،
gr. cm‐ فرآيندهاي فشار بالا، پلي اتيلن هاي شاخه دار با دانسيته كمتر در محدوده 3
0/915-0/945 ايجاد
مي كنند كه جرم مولي آنها نيز نسبتاً پايين است.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳