تنش هاي پسامد لوله در پلي اتيلن

تنش هاي پسامد لوله  پلي اتيلن

از ديگر تنش هاي پسامد لوله در پلي اتيلن
 

1)   لايه برداري از نمونه

در اين روش از يكي از سطوح داخلي و يا خارجي، اقدام به برداشتن قسمتي از ضخامت لوله مي شود. ميزان نيروي مورد نياز در برش بر مبناي ضخامت هر لايه، اندازه گيري شده و اين مقدار به عنوان مبناي تنش پسامد در نظر گرفته مي شود.

2)   سوراخ كاري نمونه

اين روش شامل ايجاد حفره بر روي نمونه و اندازه گيري نيروي سطح در هنگام ايجاد آن است. ( بر اساس استاندارد ASTM E837)

وجود تنش هاي پسامد در لوله ها مي تواند تأثير نامناسبي بر طول عمر مفيد آنها داشته باشد.

يكي از مصاديق افت خواص لوله، كاهش مقاومت در برابر تنش هاي محيطي است. بايد دقت داشت كه تنش هاي پسماند بطور ذاتي در لوله هاي پلاستيكي و در حين توليد، رخ مي دهد. البته مقدار تنش و ميزان توزيع آن در بين لايه هاي لوله، بستگي به فرآيند توليد دارد كه مي توانبا در نظر گرفتن نقطه بهينه ميزان خنك كاري و سرعت توليد، همچنين رعايت فاصله مناسب تانك هاي خنك كاري و … اين نوع تنش را به حداقل رساند.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳