چرا اتصالات جوشی به تزریقی ارجحیت دارد؟

 اتصالات جوشی لوله پلی اتیلن نسبت به تزریقی ارجحیت دیگری که دارند آنست که خصوصاً در تولیدزانو، سه راهی و از این دست از جنس خود لوله میتوان آنها را تولید کرده و در نتیجه جوشکاری آنها از استحکام بالاتری برخوردار میگردد. اتصالات سایزهای بسیار بالا(از 500 به بالا) نیز اساسا بصورت تزریقی وجود نداشته و ناگزیراً اتصالات جوشی بجای آنها بکار میرود.