فرایند تخریب لوله پلی اتیلن چند بخش دارد؟

فرآیندهای تخریب شامل تقسیم بندی زیر است:

- تخریب نوری ( در غیاب اکسیژن)
- تخریب اکسایش نوری ( در حضور اکسیژن)
- تخریب گرمایی نوری – اکسایشی ( رخداد در دماهای بالا)

در اثر رخداد هر یک از تخریب ها خواص فیزیکی و شیمیایی پلیمر تضعیف می شود. این تضعیف در ظاهر به صورت زرد شدن رنگ، ایجاد ترکچه ها، از دست رفتن جلا و ... دیده می شود. در زنجیره پلیمر از نظر ساختار شیمیایی این تخریب با افزایش گروه های حاوی اکسیژن مانند پراکسیدها، هیدرکسیدها و گروه های کربونیل کتونی و ... همراه است.
به همین دلیل ضروری است محصولات پلی اتیلنی در برابر نور فرابنفش مقاوم شوند