خوردگی و مقاومت شیمیایی - لوله پلی اتیلن

خوردگی و مقاومت شیمیایی - لوله پلی اتیلن نمی خواهد زنگ، پوسیدگی، گودال، زنگ زدن، سل و یا حمایت از رشد بیولوژیکی. این مقاومت در برابر مواد شیمیایی عالی می باشد ماده انتخابی برای بسیاری از محیط شیمیایی خشن. اگر چه بی پیرایه