الکتروفیوژن چگونه در جوشکاری پلی اتیلن ها استفاده میشود؟

جوشکاری به روش الکتروفیوژن در شبكه هاي گازرسانی مورد استفاده قرار می گیرد.طبق  توصیه استاندارد شرکت ملی گاز ایران و DIN آلمان برای بیشترین بازدهی ازاتصالات  الکتوفیوژن استفاده می شود.