1933 كشف شد. اين دو دانشمند با حرارت دادن مخلوط اتيلن و بنزالدئيد در فشار (ICI شيميدان هاي بالا، ماده اي موم مانند به دست آوردند.

1933 كشف شد. اين دو دانشمند با حرارت دادن مخلوط اتيلن و بنزالدئيد در فشار (ICI شيميدان هاي
بالا، ماده اي موم مانند به دست آوردند.
علت اين واكنش وجود ناخالصي هاي اكسيژن دار در دستگاه هاي مورد استفاده بود كه به عنوان ماده آغازگر
اين روش را ICI پليمريزاسيون عمل كرده بود. در سال 1935 "مايكل پرين" يكي ديگر از دانشمندهاي
در سال LDPE توسعه داد و تحت فشار بالا پلي اتيلن را سنتز كرد كه اين روش اساسي براي توليد صنعتي
1939 شد.