کاربرد لوله پلی اتیلن در اب دریا .

پر كاربردترین روش نصب خطوط لوله پلی اتیلنی در بستر دریا موسوم به شناورسازی و فروبردن میباشد.
این روش در بیشتر پرو ژه های نصب در دریا استفاده شده و شامل 7 مرحله زیر میباشد:

•    انتخاب محل مناسب برای مراحل ساخت، اتصال و به آب اندازی لوله
•    تدارك منطقهای جهت انتقال لوله از زمین به دریا و در صورت لزوم بستر سازی برای لوله زیر دریا
•    اتصال قطعات لوله به هم و تبدیل آنها به یك طول پیوسته
•    نصب وزنههای تعادل این مرحله ممكن است همراه مرحله بعدی انجام شود
•    به آب اندازی خط لوله
•    غوطهور ساختن لوله در محل مشخص شده
•    اتمام انتقال از زمین به بستر دریا
علاوه براین روش روشهای دیگری همچون نصب به طریقه اسپول گذاری وجود دارد كه پرداختن به آنها در این مقاله نمی گنجد.