کاربردهای لوله پلی اتیلن را نام ببرید؟

    شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي
    شبكه هاي فاضلاب شهري و روستائي
    شبكه هاي گاز رساني
    شبكه هاي زهكشي
    سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي
    شبكه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)
    سيستم هاي آبياري متحرك
    پوشش كابلهاي مخابراتي و فيبر نوري
    پوشش كابلهاي برق
    پوشش لوله هاي فلزي
    بعنوان كانالهاي تهويه
    سیستم‌های لایروبی