چند مدل دستگاه جوش پلی اتیلن داریم؟

انواع دستگاه جوش پلی اتیلن:
دستگاه هاي جوش پلي اتيلن درسه مدل وجود دارند که براساس کاربرد لوله های پلی اتیلن وشرایط پروژه مورد نظر  انتخاب می شوند.  
•    دستگاه جوش بات فیوژن(جوش لب به لب)
•    دستگاه جوش الکتروفیوژن
•    دستگاه جوش اکسترودر