پلي اتيلن با دانسيته پايين ( LDPE )

اين پلي اتيلن داراي زنجيري شاخه دار است يعني بعضي از كربن ها به جاي اتصال به اتم هاي هيدروژن به
نمي توانند به خوبي با يكديگر ارتباط LDPE زنجيرهاي بلندي از پلي اتيلن متصل هستند. بنابراين زنجيرهاي

اين پلي اتيلن داراي زنجيري شاخه دار است يعني بعضي از كربن ها به جاي اتصال به اتم هاي هيدروژن به
نمي توانند به خوبي با يكديگر ارتباط LDPE زنجيرهاي بلندي از پلي اتيلن متصل هستند.