پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE )

پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE )
اين پلي اتيلن داراي زنجير پليمري بدون شاخه است. بنابراين نيروي بين مولكولي در زنجيرها بالا و اس
بيشتر از بقيه پلي اتيلن ها است. پلي اتيلن خطي معمولاً با وزن مولكولي از 200000 تا 500000 توليد مي
شود اما مي تواند حتي سنگين تر هم ساخته شود. شرايط واكنش و نوع كاتاليزور مورد استفاده در توليد
موثر است. پلي اتيلن بدون شاخه معمولاً از روش پليمريزاسيون با كاتاليزور زيگلر- ناتا حاصل مي HDPE
شود .