نقش لوله پلی اتیلن در جبران کمبود اب.

کمبود آب از مسایل مهم پیش روی بشر است، که در کشور عزیزمان ایران بیشترین هدر رفت آب در بخش کشاوری می باشد و طبق آمارها ارائه شده بیش از 92 % منابع آب شیرین به مصرف کشاورزی می رسد که در صورت بهنیه کردن روش ها آبیاری به وسیله ی لوله پلی اتیلن می توان از این بحران خارج شد