نحوه انجام تست خواص مکانیکی در پلی اتیلن.

تست خواص مکانیکی شامل خمش در برابر فشار خارجی و ضریب الاستیسیته
این آزمون طبق استانداردهای ملی و بین المللی توسط دستگاههای Tensile Tester صورت می گیرد