موارد استفاده از محصولات پلی اتيلن و لوله پلی اتیلن

¬ لوله پلی اتیلن شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي

¬ لوله پلی اتیلن شبكه هاي فاضلاب شهري و روستائي

¬  لوله پلی اتیلن شبكه هاي گاز رساني

¬ لوله پلی اتیلن شبكه هاي زهكشي

¬ لوله پلی اتیلن سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي

¬ لوله پلی اتیلن شبكه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)

¬ لوله پلی اتیلن سيستم هاي آبياري متحرك

¬ لوله پلی اتیلن پوشش كابلهاي مخابراتي و فيبر نوري

¬ لوله پلی اتیلن پوشش كابلهاي برق

¬  لوله پلی اتیلن پوشش لوله هاي فلزي

¬  لوله پلی اتیلن بعنوان كانالهاي تهويه