موارد استفاده از لوله پلی اتیلن

 

¬شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي

¬ شبكه هاي فاضلاب شهري و روستائي

¬ شبكه هاي گاز رساني

¬ شبكه هاي زهكشي

¬ سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي

¬ شبكه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)

¬ سيستم هاي آبياري متحرك

¬ پوشش كابلهاي مخابراتي و فيبر نوري

¬ پوشش كابلهاي برق

¬ پوشش لوله هاي فلزي

¬ بعنوان كانالهاي تهويه