مقاومت پلی اتیلن در برابر ارتعاشات زمین.

 

    با توجه به میزان ضریب كشش بالا در مواد پلی اتیلن و استحكام كافی در برابر فشار ضربهای، لوله های پلی-
    اتیلن بهترین مقاومت را در برابر ارتعاشات زمین لرزه و جابجایی لایه های خاك نشان میدهند.

    قابلیت اتصال بسیار محكم، بدون نشتی و در عین حال انعطافپذیر

این اتصال قوی به وسیله جوشكاری (لب به لب یا الكتروفیوژن) یا اتصال از طریق فلنج