مزاياي لوله هاي پلي اتيلن

مقاومت لوله پلی اتیلن در برابر خوردگي گالوانيكي لوله پلی اتیلن

اين خصوصيت در واقع مهمترين عامل استفاده از اين لوله‌ها در دريا مي‌باشد چرا كه تركيب هوا و آب، خصوصا آب دريا، براي لوله‌هاي فلزي متعارف بسيار خورنده است. شايان ذكر است خوردگي گالوانيكي لوله‌هاي پلي‌اتيلن تقريبا صفر است.