مراحل جایگذاری پلی اتیلن در دریا

.انتخاب محل مناسب برای مراحل ساخت، اتصال و به آب اندازی لوله پلی اتیلن

 

2.تدارک منطقه ای جهت انتقال لوله پلی اتیلن از زمین به دریا و در صورت لزوم بستر سازی برای لوله پلی اتیلن زیر دریا

 

3.اتصال قطعات لوله پلی اتیلن به هم و تبدیل آنها به یک طول پیوسته

 

4.نصب وزنه‌های تعادل (این مرحله ممکن است همراه مرحله بعدی انجام شود)

 

5.به آب اندازی خط لوله پلی اتیلن

 

6.غوطه ور ساختن لوله پلی اتیلن در محل مشخص شده

 

7.اتمام انتقال از زمین به بستر دریا