لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفرپلی ران

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفرپلی ران
لوله های پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران در سایزهای زیر موجود وقابل ارائه میباشد جهت خرید کلیه لوله های پلی اتیلن پلی ران اتصال با شماره های فوق تماس بگیرید .

 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز ۲۰ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز  ۲۵ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز  ۳۲ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز  ۴۰ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز  ۵۰ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز  ۶۳ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز  ۷۵ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز  ۹۰ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز  ۱۱۰ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز  ۱۲۵ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز  ۱۶۰ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز ۲۰۰ میلیمتر 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر پلی ران اتصال سایز ۲۵۰ میلیمت