لوله واتصالات تاقطر 90ميلي متر معمولا بوسيله جوشكاري برق گذاري سيمي

لوله واتصالات تاقطر 90ميلي متر معمولا بوسيله جوشكاري برق گذاري سيمي وبا جوشكاري حرارتي بوشي واز 90ميلي متر به بالا رامي توان به وسيله جوشكاري حرارتي لب به لب انجام داد .

درموردنصب سه راهي تخليه واز سه راهي انشعاب مي توان از جوشكاري هاي نوع حرارتي زيني يا برق گذاري زيني بنابه تشخيص مهندس استفاده كرد .