لوله ها واتصالات پلي اتيلن رامي توان به روشهاي زير به يكديگر متصل كرد :

روش هاي اتصال :

لوله ها واتصالات پلي اتيلن رامي توان به روشهاي زير به يكديگر متصل كرد :

- اتصالات حرارتي جوش

- اتصالات الكتريكي جوشي

- اتصالات مكانيكي

اين گونه اتصالات مي توانددرحد استحكام لوله وياحتي محكمتر باشد .

مراحل اجرايي