لوله های پلی اتیلن

باید در هنگام جا به جایی لوله ها و حتی بارزدن ان ها از وسایل و ابزار الاتی استفاده کرد که هم از اسیب رساندن به لوله جلوگیری نمود و هم از لحاظ استحکام و مقاومت ان مطمئن بود. در نگهداری و حفظ لوله های پلی اتیلن نیز باید نکاتی را مورد توجه قرار داد تا از سالم و سلامت بودن ان ها اطمینان خاطر داشته باشیم:باید ان هارا از تابش مستقیم نور محافظت نماییم و در جایی خنک و سایه مانند قرار دهیم،باید ان هارا از تابش مستقیم نور محافظت نماییم و در جایی خنک و سایه مانند قرار دهیم،باید ان هارا  در جاهایی که وسایل و مکان های گرمی در مجاورت ان ها قرار دارد. نگذاریم و همچنین باید  مکان دارای تهویه مناسب باشد