لوله های پلی اتیلن فاضلابی طبق استاندارد DIN 8074

لوله های پلی اتیلن فاضلابی طبق استاندارد DIN 8074 و استاندارد inso 14427-2 تولید میگردند و کلیه موارد اعم از ضمانتنامه ,بیمه نامه و استاندارد اجباری را دارا میباشد .لوله های پلی اتیلن فاضلابی را به دو صورت لوله های پلی اتیلن دوجداره یا لوله کاروگیت و یا ب