كوپليمريزاسيون مونومر اتيلن با مونومرهاي از قبيل 1-بوتن، 1- هگزن و 1- اكتن توليد مي شدند.

كوپليمريزاسيون مونومر اتيلن با مونومرهاي از قبيل 1-بوتن، 1- هگزن و 1- اكتن توليد مي شدند. از ويژگي
هاي مهم اين محصول ، زياد بودن مقاومت پارگي فيلم به همراه شفافيت خوب آن بود كه بااعث شد به عنوان
گونه مخصوص توليد فيلم پلي اتيلني در صنايع بسته بندي پزيرفته شود.