قادر است تا با محصولات گران تر از LLDPE ،Blow molded , Rotationaly molded كاربردهاي رقابت كنند

قادر است تا با محصولات گران تر از LLDPE ،Blow molded , Rotationaly molded كاربردهاي
رقابت كنند. بنابر اين انواع زيادي از كالا rubber‐modified PE شبكه اي شده) و )cross‐linked قبيل
ساخته مي شود كه از جمله مي LLDPE با ساختار پيچيده از رزين هاي (molded) ها از ذرات تركيب شده
توان اسباب بازي، ظروف بزرگ با لبه هاي گرد، تانك هاي كشاورزي و نگهداري آب را نام برد.