فرمول رزین پلی اتین چیست؟

اتیلن یک هیدروکربن با ترکیب شیمیایی C2H4   است و رزین پلی اتیلن دارای فرمول شیمیایی C2nH4n+2   است و  این فرمول شامل تعداد مونومرهایی است که در طول فرایند بسپارش با هم ترکیب میشوند تا یک زنجیره را شکل دهد. فرایند بسپارش لوله پلی اتیلن را تبدیل به رزین پلی اتیلن مینماید.