فرآيند فيليپس، پلي اتيلن با دانسيته زياد در فشار و دماي نسبتاً پايين به دست مي دهد.

فرآيند فيليپس
اين فرآيند، پلي اتيلن با دانسيته زياد در فشار و دماي نسبتاً پايين به دست مي دهد. در فرآيند فيليپس، از
15-35 و دماي استفاده مي شود. دانسيته atm 5 در سيليس/ آلومينا بسيار ريز در فشار %3 CrO كاتاليزور
0/96 مي باشد. ‐ grcm محصول 3