فرآيند زيگلر براساس واكنش هاي كورديناسيون به كمك كاتاليزورها شامل هاليدهاي تيتان و تركيبات آلي آلومينيوم دار انجام مي شود.

فرآيند زيگلر- ناتا
فرآيند زيگلر براساس واكنش هاي كورديناسيون به كمك كاتاليزورها شامل هاليدهاي تيتان و تركيبات آلي
آلومينيوم دار انجام مي شود. اين واكنش ها توسط زيگلر در سال 1953 در موسسه ماكس پلانك در آلمان
كشف و توسط ناتا در ايتاليا در اوايل دهه 1950 توسعه يافتند. كاتاليزور زيگلر- ناتا كمپلكسي تهيه شده از
تتراكلرايد تيتانيوم و تري اتيل آلومينيوم است. اين كاتاليزور در ابتدا به ظرف واكنش وارد شده و پس از آن
اتيلن اضافه مي شود.