علت بررسی اکسایش در ماده اولیه پلی اتیلن.

بررسی اکسایش ماده اولیه Oxidation Reduction Times- OIT
هدف از انجام این تست محاسبه میزان پایداری حرارتی مواد پلی اتیلن است که توسط دستگاه DSC انجام میشود و نباید از میزان 20 دقیقه تجاوز نماید.