سازندگان لوله های پلی اتیلن

سازندگان لوله های پلی اتیلن

به عل محدودیت تولید لوله‌های پلی‌اتیلن از نظر فشار کار، قطر، متعلقات، نوع اتصال و ظرفیت تولید، لازم است قبل از قطعیت انتخاب لوله، ضمن تماس باسازندگان مربوط، این محدودیت‌ها مشخص و با نیازهای طرح انطباق داده شوند.