روش جوش الکتروفیوژن در لوله های کاروگیت

این روش دارای سرعت و کارایی بالایی است و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در ای روش سیم جوش را در قسمت مادگی لوله قرار می دهند و سپس دو سر لوله ها را به یکدیگر متصل میکنند و دوسر سیم جوش را به دستگاه اکتروفیوژن متصل میکنند این قسمت از لوله ذوب می شود و باعث اتصال دو لوله به یکدیگر می شود. می شود در این روش می شود یک تسمه پلی اتیلنی که درون آن سیم کار گذاری شده باشد را دور قطر لوله قرار داد و دو لوله را به هم متصل کرد.