در اواسط دهه 1970 نسل سوم پلي اتيلن تحت نام پلي اتيلن كم چگال خطي روانه بازار شدند

در اواسط دهه 1970 نسل سوم پلي اتيلن تحت نام پلي اتيلن كم چگال خطي روانه بازار شدند، كه از
كوپليمريزاسيون مونومر اتيلن با مونومرهاي از قبيل 1-بوتن، 1- هگزن و 1- اكتن توليد مي شدند. از ويژگي
هاي مهم اين محصول ، زياد بودن مقاومت پارگي فيلم به همراه شفافيت خوب آن بود كه بااعث شد به عنوان
گونه مخصوص توليد فيلم پلي اتيلني در صنايع بسته بندي پزيرفته شود