جوش الکتروفیوژن شامل ماده سازی لوله برطرف کردن زایده‌ها و پاک سازی آلودگی‌ها ..

جوش الکتروفیوژن شامل مراحل ذیل می باشد :

• آماده سازی لوله برطرف کردن زایده‌ها و پاک سازی آلودگی‌ها

• علامت گذاری محل اتصال بر روی لوله,ساییدن سطح لوله

• هم راستا سازی,اعمال کرنش مجدد بر لوله یا اتصال

• اعمال جریان الکتریکیزانو 90 الکتروفیوژن پلی اتیلن

• خنک کردن, باز کردن گیره‌ها

• مستندسازی فرآیند

• پرداخت نهایی,تمیز کاری و زدایش آلودگی