تصالات جوشی پلی اتیلن در فشارهای 4،6،10،16اتمسفرتولیدمیشوند

اتصالات جوشی پلی اتیلن در فشارهای 4،6،10،16اتمسفرتولیدمیشوند.اتصالات جوشی پلی اتیلن با موادPE100،PE80باتوجه به نیازمشتری عرضه میگردند.