به منظور كنترل دماي ذوب در ابزار حرارتي

به منظور كنترل دماي ذوب در ابزار حرارتي مي توان ازوسايل دقيق اندازه گيري دماهمچون يك پيزومتر ياترمومتر ديجيتالي مجهز به صفحه نشان دهنده استفاده نمود.

كليه تجهيزات حرارتي كه درمراحل اجرايي اتصالات استفاده مي شوند مي بايست بااستفاده از انرژي الكتريكي حرارت داده شوند.

نبايد ازوسايل گازي جهت حرارت دادن استفاده شود .

استفاده مستقيم از حرارت كه به صورت مشعل ويا هرگونه شعله از باز مي باشد ممنوع است .