انواع اتصالات دو جداره پلی اتیلنی را نام برید.

• تبدیل دوجداره به تکجداره
• درپوش
• زانو 90 درجه دوجداره
• تبدیل تکجداره به دوجداره
• سه راهی زانودار دوجداره به دوجداره
• سه راهی زانودار دوجداره به تک جداره
• رابط - کوپلر
• سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره به تک جداره
• سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره به دوجداره
• سه راه 90 درجه سه طرف مساوی دوجداره
• چهار راه انشعاب دوجداره به تک جداره
• چهارراه انشعاب دوجداره به تک جداره
• سیفون دوبل دوجداره
• سیفون دوبل تبدیلی
• سیفون دوبل پوش فیت