انواع اتصالات جوشی فشار قوی را نام برید؟

از انواع اتصالات جوشی فشار قوی می توان به مواردزیر اشاره نمود :

1) زانو جوشی فشار قوی

2) زانو جوشی فشارقوی 90 درجه

3) سه راه جوشی فشار قوی 90 درجه

4) سه راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 درجه

5) گپ فشار قوی

6) تبدیل جوشی فشار قوی

7) فلنچ