اصلی ترین قسمت های سیستم دفع فاضلاب خانگی عبارت است از:

اصلی ترین قسمت های سیستم دفع فاضلاب خانگی عبارت است از:

  •     مجرای فاضلاب (مجرایی است که سیستم جمع آوری فاضلاب را تشکیل می دهد)
  •     لوله های فاضلاب خانگی (لوله کشی ساختمان را به فاضلاب جانبی یا انشعاب وصل می کند)
  •     لوله های جانبی یا انشعاب ها (انتقال دهنده پساب از لوله های ساختمان به لوله اصلی)
  •     لوله های اصلی
  •     لوله های بدنه (انتقال دهنده فاضلاب از لوله اصلی به سیستم تصفیه خانه)
  •     لوله های کنترل (لوله هایی با ابعاد بزرگ هستند که فاضلاب و پساب را از لوله های اصلی جمع آوری می کند و به سمت محل تصفیه خانه می فرستند)