استفاده از لوله پلی اتیلن در جمع اوری اب باران

ین لوله ها هم اکنون در بسیاری از مناطق شهری و روستایی در شهر ها وکشورهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر اینکه از لوله های پلی اتیلنی در گاز رسانی استفاده از لوله پلی اتیلن برای جمع آوری آب باران هم مرسوم است