استفاده از انواع كاتاليزورها در سنتز پلي اتيلن اتفاق مهم در سنتز پلي اتيلن

استفاده از انواع كاتاليزورها در سنتز پلي اتيلن اتفاق مهم در سنتز پلي اتيلن، كشف چندين كاتاليزور جديد
بود كه پليمريزاسيون اتيلن را در دما و فشار ملايم تري نسبت به روش هاي ديگر امكان پذير مي كرد. اولين
كاتاليزور كشف شده در اين زمينه، تري اكسيد كروم بود كه در 1951 ، "روبرت بانكس" و "جان هوسن" در
شركت فيليپس تپروليوم آن را كشف كردند. در 1953 ، "كارل زيگلر" شيميدان آلماني سيستم هاي كاتاليزور
شامل هاليدهاي تيتان و تركيبات آلي آلومينيوم دار را توسعه داد.
اين كاتاليزورها در شرايط ملايم تري نسبت به كاتاليزورهاي فيليپس قابل