استانداردهای ASTM لوله پلی اتیلن

  •    مشخصات لوله پلی اتیلن ASTM D-3350
  •     مشخصات لوله پلی اتیلن ASTM D-2104
  •     مشخصات لوله پلی اتیلن با کنترل قطر داخلی ASTM D-2239
  •     مشخصات لوله پلی اتیلن با کنترل قطر خارجی ASTM D-2447
  •     طبقه بندی لوله پلی اتیلنASTM D-2737