از مزایای لوله های پلی اتیلن تک جداره و دوجداره نسبت به کاربردشان

از مزایای لوله های پلی اتیلن تک جداره و دوجداره نسبت به کاربردشان میتواند بسیار باشد. ولی از مزایای مکانیکی و گالوانیکی و قیمت مناسب میتوان به عنوان عمده ترین مزیتها نام برد