اخيرا كاتاليزوري از خانواده متالوين ها با قابليت استفاده بالا براي پليمريزاسيون پلي اتيلن

اخيرا كاتاليزوري از خانواده متالوين ها با قابليت استفاده بالا براي پليمريزاسيون پلي اتيلن به نام زيركونوسن
دي كلريد ساخته شده است كه امكان توليد پليمر با ساختار بلوري (تك آرايش) بالا را مي دهد. همچنين نوع
ديگري از كاتاليزورها به نام كمپلكس ايمينوفتالات با فلزات گروه ششم مورد توجه قرار گرفته است كه كاركرد
بالاتري نسبت به متالوسن ها نشان مي دهند.
روش هاي توليد پلي اتيلن چهار روش اصلي براي توليد صنعتي پلي اتيلن وجود دارد و در هر مورد،
محصولاتي با خواص متفاوت حاصل مي شود .