اتصالات رزوه ای چیست؟

كه در قسمت انتهائي لوله ها بصورت پيچ و مهره رزوه شده و با چرخاندن لوله ها در داخل يكديگر به هم متصل مي گردند و براي آب بند نمودن اين قسمتاز كوپلينگ يا سيستم

اكسترودر استفاده مي گردد.